Algemene huurvoorwaarden

1. Huurcontract:

Door de in ontvangstname van de gehuurde fietsen door de huurder of zijn gevolmachtigde worden deze huurvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

2. Duur van de huur:

Huurdatum: hieronder wordt verstaan de eerste dag dat de goederen ter beschikking gesteld worden aan de huurder voor gebruik.

Aantal dagen: hieronder wordt verstaan het aantal dagen dat de huurder de goederen gebruikt.

Afhalen en terugbrengen van de fietsen is enkel op afspraak.

3.Transport van de fietsen:

Het vervoer heen en terug van de gekke fietsen gebeurt volledig op de kosten van van de huurder. Het vervoer kan door de huurder zelf georganiseerd worden of de fietsen kunnen geleverd en afgehaald worden door ons mits betaling van een vergoeding.

4. Huurprijs:

Deze wordt aangerekend aan de prijs en aantal dagen welke zijn bepaald in de huurovereenkomst.

5. Borg:

Deze stemt overeen met het bedrag zoals opgegeven in de huurovereenkomst en dient betaald te worden bij afhaling of levering van de gekke fietsen.

6. Betaling:

De huurprijs eventueel verhoogd met transportkosten dient contant betaald te worden bij het terugbrengen of ophalen van de gekke fietsen en mag verrekend worden met de borg dewelke echter eerst aangewend wordt ter vergoeding van eventuele schade.

7. Plichten van de verhuurder:

De verhuurder verplicht zich er toe de gehuurde goederen in onberispelijke staat te leveren. Het komt de huurder toe voor in ontvangstname van de goederen de staat na te gaan. In ontvangstname van de goederen impliceert akkoord van de huurder dat deze zich in onberispelijke toestand bevinden.

8. Plichten van de huurder:

De huurder verbindt er zich toe het gehuurde gekke fietsen na gebruik in gereinigde en onberispelijke staat terug te bezorgen . Eventuele kosten voor het herstellen van de fietsen zullen door de huurder voldaan worden op enkele voorlegging van de herstellingsfactuur.

De huurder dient zich te laten verzekeren tegen alle risico's voor het gebruik van de gekke fietsen; de verhuurder wijst iedere aansprakelijkheid terzake af..

De huurder is zich er van bewust dat de gekke fietsen niet op de openbare weg mogen gebruikt worden. Hij blijft in ieder geval er toe gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen binnen de 24 uren van ieder verlies, brand, diefstal, beschadiging door derden enz, ... Hij aanvaardt tevens dat hij volledig aansprakelijk is voor het gehuurde gekke fietsen en de vervangingswaarde in onderlinge overeenkomst forfaitair vastgesteld op 500€ /gekke fiets en 2000€/riksja zal betalen indien het hem om een of andere reden, zelfs in geval van overmacht of indien hij hiervoor niet verantwoordelijk is, niet mogelijk is het gehuurde goed terug te geven.

9. Algemene bepalingen:

De gehuurde gekke fietsen mogen enkel op privé of afgesloten terreinen gebruikt worden. Alle gehuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder. De huurder stemt er mee in dat de gehuurde goederen afgehaald en teruggebracht worden op de afgesproken tijdstippen. Indien de gehuurde gekke fietsen niet worden afgehaald en hierbij de huurbelofte wordt verbroken zal een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen huurprijs worden aangerekend met een minimum van 50€. Indien de gekke fietsen laattijdig worden teruggebracht zal elke begonnen dag als volledig worden aangerekend.

Alle geschillen die mochten ontstaan en waarover geen akkoord kan bereikt worden, zullen aan de bevoegde rechtbanken van ANTWERPEN voorgelegd worden.

 

 

 

 

 

 

 

fietsen gamma
huurprijs
contacteer ons
huurvoorwaarden